meta sv spg

Art Dept " Identity Design"

 

Summer Art Program with Shenyang Aerospace University

 
Students from Shenyang  Aerospace University, China, spent two weeks taking workshops in the Art Department.  The workshops covered Photography, Ceramics, Painting, and Graphic Design.
 
 


Summer 2017 

 

 

Summer 2016 - Dean Yang Liu, Professor Lu Na, and 10 art students (Dong Meng, Xiaofeng Yuang, Xiaochuan Guo, Huahai Li, Yuexi Wang, Jie Wang, Fanhui Xu, Yuxin Liu, Xinyao Lu, Wenxian Li) from Shenyang Aerospace University participated in a 2 week art program taught by the SVSU Art Department.   (photos by Josh Gillard & Phillip Hanson‌)

Foreign Exchange 2016 (1)

 

Summer 2015 - The workshops were taught by Professors Hideki Kihata, Blake Johnson, Phillip Hanson, and Sara Clark.  Students who attended workshops: Huai Guan, Tianhao Wu, Tingkai Wei, Tianshu Chu, Meng Zhang, Xiyu Wang, Shiting Wang, Ruimeng Bai

Foreign Exchange Pgm - Summer 2015